Get Adobe Flash player

Papis

22 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży odbył się pogrzeb śp. Eugenii Władysławy Papis. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Jarecki, sufragan warszawski. Homilię wygłosił o. Jan Taff, b. proboszcz i kustosz w latach 2000-2011.

W Mszy św. uczestniczyli:
Rodzina Zmarłej, w tym jej córki Anna i Urszula,
– jej przyjaciele i znajomi,
– księża z Archidiecezji Warszawskiej,
– ojcowie franciszkanie z Parafii św. Bonifacego na Czerniakowie,
– pijarzy z Hebdowa, Krakowa, Łodzi i Łowicza,
– osoby konsekrowane, w tym siostry nazaretanki i 100 letnia s. Ilona, zasłużona dla Siekierek,
– członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,
– alumni WSD Zakonu Pijarów,
– przedstawiciele rożnych instytucji i wspólnot, m.in. Kościelnej Służby Porządkowej,
– przedstawiciele mediów,
– dokumentujący uroczystość: film – Stanisław Zakrzewski, zdjęcia – Mariusz Koszuta,
– liczni pielgrzymi i miejscowi parafianie.
Śp. Władysława została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Czerniakowskim przy ul. Powsińskiej.

HOMILIA NA POGRZEBIE ŚP. EUGENII WŁADYSŁAWY PAPIS – 22 IV 2016 R.
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, Warszawa-Siekierki
Czytania: L.: Ap 21, 1-5a.6-7; Ps. Resp. 27; Ew.: J 12, 23-26.

Przeżywamy w liturgii Kościoła okres Wielkanocny – tajemnicę Paschy Chrystus i naszą.
Otwiera się przed nami na nowo możliwość pogłębia wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, złem, szatanem.
Uświadamiamy sobie, że Chrystus przebył drogę umierania i powstania z martwych – On żyje życiem Tego, który jest Początkiem i Końcem, Alfą i Omegą.
Jezus – Bóg-Człowiek jest pierwszym, który przeszedł drogę poniżenia i zwycięstwa. On nas poprzedził i On nas – po śmierci – wprowadzi tam, gdzie jako Zwycięski, Triumfujący oczekuje nas. Bo On własną Krwią nas wybawił.
Dla człowieka wiary to nadzieja. On własną Krwią nas wybawił.
Jeśli jeszcze – w wyniku ludzkiej słabości, której w życiu ulegliśmy – nasz brak miłości potrzebuje oczyszczenia – liczymy na Boże Miłosierdzie.
O nie dla zmarłych – dla śp. Władysławy modlimy się.
Jeśli z Nim – jak ziarno wrzucone w ziemię – jak On obumrzemy – Zbawiciel-Sędzia będzie bratem;
Nie będzie kimś obcym, nieznanym, surowym, dalekim – lecz Tym, którego znamy przez wiarę;
Tym, który wie, co to znaczy być człowiekiem, bo żył na ziemi, trudził się, cierpiał jak człowiek.
On odda każdemu – w zależności od jego uczynków, przyjęcia lub odrzucenia łaski.
Śmierć człowieka – to spotkanie z przychodzącym Synem Człowieczym jako Wybawicielem, by dopełnić dzieła zbawienia:
– to dokończenie procesu wzrostu, dojrzewania i obumierania, by wydać owoc.
– to czas ocalenia i nagrody za dobre życie.
– to spotkanie z Bogiem-Miłością. Spotkanie w pełni.
Tu, na ziemi – jak mówi św. Paweł: widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, we mgle; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz (I Kor 13,12).

Śp. Władysławie Pan Bóg udzielił daru lepszego widzenia i poznania rzeczy nadprzyrodzonych za życia. I to już od dzieciństwa, bo często Bóg wybiera to co małe w oczach tego świata, dzieci, zwracając uwagę na godność dziecka, jego niezwykłe możliwości duchowego rozwoju, to, że dzieci potrafią się wznieść na wyżyny dojrzałości duchowej – świętości.

Potwierdziło się to u 12-letniej Władzi: 3 maja 1943 r.
Była dzieckiem w niezamożnej rodzinie, ale jest bogata wewnętrznie;
– wrażliwa na piękno – śpiewu, kwitnących drzew, i modlitwy przy krzyżu, skąd przyszła do domu;
– dalej modli się za potrzebujących pomocy rówieśników: chłopca, który uciekł z Getta, którym się tutejsi mieszkańcy opiekowali, niepełnosprawnego umysłowo sąsiada, któremu dzieci dokuczały. Taka postawa jest nagrodzona pierwszym widzeniem Matki Bożej.
Władzia pokochała Maryję jeszcze bardziej. Modliła się do Niej: Weź moje zabawki, moje lalki – chcę należeć i żyć dla Ciebie…
I tak postępuje:
– Organizuje w mieszkaniu, przy wiśni, na terenie który właściciele udostępnili, a później ofiarowali na ten cel, wspólną modlitwę dzieci i dorosłych.
– W czasie wojny nie wystraszyły Władzi i modlących się ludzi przechodzące obok na ćwiczenia na forty oddziały Niemców… Jakby nie widzieli, nie słyszeli .

28 czerwca 1943 r. zapisała w swoim dzienniczku Władzia: „Nie wiedziałam jak się modlić i jak mówić do Pana Jezusa, którego zobaczyłam. Zaczęłam śpiewać, lecz też nie mogłam. Wołałam tylko do Pana Jezusa słowami prostymi, jakbym mówiła do ojca. Czułam się bardzo mała – jak maleńka mrówka – wobec tak wielkiego Majestatu”. Ten rys poczucia nieumiejętności modlitwy zachowała przez całe życie, choć niedługo po tamtym zapisie, bo 19 I 1944 znajdujemy już mistyczne wezwanie: Jezu, zmiłuj się nad nami. Jezu przyjdź do serca mego. Niech dusza moja rwie się do Ciebie, Jezu!
Pogłębiała się duchowość Władzi, czego wyrazem jest praktyka i polecanie trzygodzinnej modlitwy na kolanach, prostratio – leżenie krzyżem, całonocne czuwania;
Odmawianie Litania, koronki, śpiew pieśń, różaniec, szkaplerz, docenianie spowiedzi, Komunii św., sakramentalnej i duchowej. Ulubioną pieśnią pochwalną Maryi: „Królowej Anielskiej śpiewajmy”.
To prawdziwa szkoła modlitwy także gromadzących się ludzi, szukających otuchy i pomocy w trudnych dniach wojny. Także szkoła patriotyzmu – częsty śpiew „Boże, coś Polskę”.
A i padały z ust Władzi tłumaczenia trudnej rzeczywistości: Wojna to przebiciem Serca Jezusa i Maryi,
– Pan Jezus z ludźmi dzieli się swoim krzyżem, ale i zarazem pomaga nieść krzyż,
– droga którą przychodzi iść ludziom jest ciernista: cierpienia, wojna, trudy…
Jest też zapewnienie, że Jezus okrywa swym płaszczem (opieki) cały świat – jest miłosierny i błogosławi ludziom; a Maryja, że Siekierki i Warszawę ma pod swoim płaszczem.
Ze strony ludzi trzeba modlitwy, nawrócenia i pokuty.
Tak upływała wojna – doświadczenia rodziny Władzi, jak i mieszkańców były tragiczne: spalenie domów, wypędzenia, powroty, by zaczynać od nowa.
Stała tylko wiśnia i mała kapliczka.
W międzyczasie pobożność Władzi wzbudzała kontrowersje – lęki mamy o stan zdrowia dziecka rozwiały dokładne badania lekarskie. Byli zwolennicy i przeciwnicy zgromadzeń modlitewnych. …
Po wojnie ludzie zbudowali kaplicę, chcieli poświęcić ją, w czym władze kościelne były ostrożne. Władzia wstąpiła do III Zakonu Franciszkańskiego, którym opiekowali się OO. Bernardyni z Czerniakowa, przechodziła tam odpowiednią formację religijną. Przez jakiś czas miała zabronione odwiedzać Siekierki, bo mieszkała na Wilanowie.
Uzupełniała wykształcenie, wyszła za mąż. Godziła obowiązki matki czwórki dzieci i pracy. Przez pewien czas była, po ukończeniu prowadzonego przez Kurię Warszawską kursu, katechetką w szkole podstawowej i liceum w Wilanowie.
Nie traciła nigdy duchowego kontaktu z miejscem objawień na Siekierkach i z kaplicą. Przyszedł czas, że po przeprowadzeniu się bliżej, na Sadybę przychodziła na modlitwę. Przyprowadzała rodzinę, dzieciom nie mówiła długo o swoich wewnętrznych przeżyciach. Nie omijały ją również trudności: z czasem umarł mąż a następnie dwoje dzieci.
Wiele czasu i energii poświęcała na rzecz rozwijającego się miejsca kultu, rozbudowy kaplicy, budowy kościoła na Siekierkach. Prawie nieprzerwanie – do śmierci – była tutaj moderatorką modlitw, dawała świadectwo swoich wewnętrznych przeżyć w wypowiedziach i na piśmie.
Miała dar przemawiania – z zaciekawieniem słuchały ją dzieci młodzież. W opowiadaniu starała się o reinterpretację wydarzeń z przeszłości.
Swoje duchowe uprzywilejowanie widziała zawsze jako służbę Kościołowi, określiła to tak: Perły łask leciały od Maryi do moich rąk, ja sypałam je na zgromadzonych.

Trzeba też wspomnieć o formacji i opiece duchowej Pani Władysławy, którą otrzymywała budując rzeczywistość swojej wiary i o konsultacjach z duszpasterzami:
– Z czasu formacji franciszkańskiej wylicza OO. Bernardynów Sergiusza Skalniaka i Sylwestra Niewiadomego. Jest znane, że we Wspólnocie Świeckich Franciszkanów – jak się teraz określa III Zakon – powierzano jej odpowiedzialne funkcje, np. mistrzyni nowicjatu.
– Szanowała przedstawicieli hierarchii kościelnej. Uznawała autorytet księży biskupów. Z wielkim uznaniem wspominała: S.B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bp. Jerzego Modzelewskiego, Bp. Zbigniewa Kraszewskiego, Bp. Władysława Miziołka, Ks. Kard. Józefem Glempem. Znają Ją współcześni pasterze Diecezji.
– W latach powojennych, szczególnie 60-tych, w sprawach przekazu i interpretacji swoich przeżyć duchowych konsultowała się z OO. Paulinami na Jasnej Górze: wymieniała o. Pawła Kosiaka – wicegenerała Zakonu i członka Komisji Episkopatu ds. Kultu Maryjnego, oraz O. Piotra Barga, który przed wstąpieniem do Paulinów, jako kapłan diecezjalny modlił się w tutejszej kapliczce.
– To od Nich – z Jasnej Góry S.B. Prymas Kard. Stefan Wyszyński dowiedział się o Siekierkach. Gdy przybył w ramach wizytacji parafii OO. Bernardynów 4 października 1970 r. na Siekierki – witający Go mieszkańcy usłyszeli: nie jestem tu pierwszy raz. On w 1979 r. przekazał to miejsce pijarom, uzasadniając: „bo jesteście zakonem maryjnym”. Ustanowił też tu ośrodek duszpasterski. Pierwszym duszpasterzem był o. Edward Szajor.
Kard. Józef Glemp w 1988 r. erygował parafię pw. NMP Królowej Wyznawców, a w 1997 r. podniósł tę świątynię do rangi Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, zaznaczając w nadanych Statutach, że „Kościół na Siekierkach został wybudowany zgodnie z życzeniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego na cześć Matki Bożej na miejscu Jej objawień w okresie od 3 V 1943 do 15 IX 1949 r.”.

Wracając do osoby śp. Władysławy trzeba podkreślić Jej umiejętność kontaktowania się z ludźmi: organizowała modlitwy, procesje, obchody świąt. Dawała świadectwo kultury osobistej, pobożności i bezinteresowności. Zwracali się do niej wierni z prośbą o indywidualną rozmowę, poradę, modlitwę – w odpowiedzi na to była zawsze pełna ducha służby, miłości chrześcijańskiej i odpowiedzialności. Jej wystąpienia publiczne znamionowała pokora, bogobojność, duch ewangelizacji. Wspaniale opowiadała o swoich wizjach, przeżyciach i zdarzeniach. Potrafiła zainteresować opowiadaniem grupy dzieci i młodzieży.
Jak widziała Pana Jezusa i Matkę Bożą opowiadała także artystom, gdy chcieli przedstawić te wizje – w ten sposób sporządzone są obrazy przez Marię Wollenberg-Kluzę, rzeźby prof. Stanisława Słoniny i Iwony Jesiotr-Krupińskiej.
Prawdy o Siekierkach i samą Panią Władzie w ostatnich czasach trzeba było strzec. Wiadomo, że sprawy nadprzyrodzone są w stanie zrozumieć tylko ludzie wierzący, a często przychodzili tu ludzie żądni sensacji czy ze złymi intencjami. Prosiła nas, tutejszych duszpasterzy, Pani Władysława, by pomóc Jej podejmować decyzje z kim może rozmawiać, komu udzielić wywiadu i komu poświęcić czas – to piękna Jej cecha świadcząca o roztropności i zatroskaniu o sprawy Boże.
Dla właściwego zrozumienia rzeczywistości daru widzeń, pragnę przytoczyć fragment Listu Księży Biskupów na Niedzielę Biblijną 22 kwietnia 2012 r. zatytułowany Objawienie Boże a objawienia prywatne. Podkreślają w nim Księża Biskupi, że
„dane ludziom objawienia prywatne nie dodają nic nowego do Objawienia Bożego”…
„udzielane są przez Boga pojedynczym osobom, aby Kościołowi powszechnemu lub wspólnotom lokalnym czy określonym grupom mocniej przypomnieć prawdę już obecną w Piśmie Świętym i Tradycji”.
„..objawienia prywatne, dawane ludziom w postaci wizji czy głębokich przeżyć religijnych, służą najczęściej temu, aby ich nawrócić, pogłębić ich więź z Bogiem bądź umocnić na drodze dawania świadectwa Chrystusowej Ewangelii”.
Przypominają Księża Biskupi, że każde objawienie prywatne musi być uznane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. „Dlatego trzeba zachować wielką ostrożność w przyjmowaniu treści dotyczących wiary i moralności zawartych w objawieniach prywatnych” żadne objawienie prywatne nie domaga się od nikogo przyjęcia w wierze, dotyczy to również objawień uznanych przez Kościół.
Podczas tej uroczystości pogrzebowej Jezus kieruje swoje Słowo nie do Władysławy, ale do nas, abyśmy obumierali dla pychy, braku miłości i przebaczenia, abyśmy pogłębili swoją wiarę dzięki której możemy pełnić zadania, ponosić trudy, znosić cierpienia.
Nasze spotkanie, nasza modlitwa:
– jest dziękczynieniem za dobro, które stało się naszym udziałem za sprawą Zmarłej,
– jest przepraszaniem za słabości od których jako człowiek nie była wolna,
– zapala nas do spotkania z Bogiem, który jest Panem życia i śmierci.
Żyjmy w wielkim oczekiwaniu na wypełnienie się obietnicy Boga: Otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
Zmierzajmy do takiego czasu, kiedy wszystko stanie się nowe, a szczęścia naszego nic nie będzie w stanie zmącić.
Żyjąc na ziemi uczmy się dojrzewać do tej przyszłej rzeczywistości poprzez kroczenie drogą wskazań, jakie nam zostawił Jezus Chrystus – Początek i Koniec.

o. Jan Taff SchP
Kustosz Sanktuarium w latach 2001-2011
Życiorys Władysławy Eugenii Papis Pogrzeb Eugenii Władysławy Papis 1. 13 sierpnia 1930 r. – Urodziła się Eugenia Władysława Fronczak w Warszawie na Siekierkach w rodzinie…

Przy wyszukiwaniu informacji wystarczy wpisać słowo lub jego część.